Wspólna polityka rolna  „Najważniejsze instytucje europejskie kończą negocjacje trójstronne w kompletnym oderwaniu od Zielonego Ładu”

29 Jun 2021 | Polish

Slow Food HQ, 28. czerwca – Po wielomiesięcznych negocjacjach dnia 25. czerwca zakończył się trilog, który zdecydował o reformie unijnej Wspólnej Polityki Rolnej obowiązującej do roku 2027 (wchodzi w życie w 2023 r.). Na początku przyszłego roku zostaną zatwierdzone Krajowe Plany Strategiczne, które będą ostatnim etapem reformy.

Przedstawiciele głównych instytucji europejskich, Komisji, Parlamentu i Rady omówili swoje stanowiska odnośnie do treści przepisów wchodzących w skład przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Niestety ostateczne porozumienie jest niespójne ze strategiami Zielonego Ładu Komisji Europejskiej (Farm2Fork i Bioróżnorodność), utrudnia wprowadzenie zmian środowiskowych i ekologicznych, nie preferuje producentów „dobrej, czystej i uczciwej” żywności ani nie chroni zdrowia obywateli.

W ostatnich latach organizacja Slow Food zwracała się wielokrotnie do instytucji europejskich z prośbą o „wprowadzenie ambitnej, ekologicznej i uczciwej reformy Wspólnej Polityki Rolnej” w ramach zmiany wszystkich sektorów Unii Europejskiej w bardziej zielone.

We współpracy z Good Food Good Farming Campaign Slow Food od lat przekazuje jasne komunikaty ze strony społeczeństwa i rolników, okazujące niezadowolenie z aktualnej WPR i proszące o wsparcie drobnych ekologicznych rolników.

W wyniku rozmów trójstronnych, odzwierciedlających głównie stanowisko Rady Europejskiej, otrzymujemy WPR, która nadal faworyzuje rolnictwo przemysłowe będące źródłem zanieczyszczeń oraz monokulturę zamiast agrobioróżnorodności. Jest to dokładna odwrotność tego, czego potrzebujemy w obliczu kryzysu społecznego i ekologicznego.

Reforma zawiera kilka „kosmetycznych” zmian, ale najbardziej krytyczne punkty pozostają niezmienione, wyznaczając kolejne 7 lat wsparcia rolnictwa przemysłowego wydatkami publicznymi (przeszło 1/3 budżetu unijnego).

Francesco Sottile, agronom i członek Komitetu Wykonawczego Slow Food Italy mówi: „Ruch Slow Food uważa skutki tych trilogów za straconą szansę wprowadzenia prawdziwej zmiany w systemie żywnościowym. Idee i społeczeństwo skłaniają się ku bardziej zrównoważonemu rozwojowi i poszanowaniu środowiska naturalnego, natomiast ta historyczna polityka nie jest w stanie przejść zmiany i będzie nadal wspierać przemysłowy i niezrównoważony model upraw. Drogi WPR, na którą przeznacza się jedną trzecią budżetu unijnego, rozchodzą się z  Zielonym Ładem, a jego cele stają się niewiarygodnie trudne do osiągnięcia.

Najważniejsze punkty to:

  • Brak wymogu wiążącego powiązania WPR z Zielonym Ładem UE.
  • Słabe środowisko prawne i zasady bioróżnorodności: Brak w WPR obligatoryjnego połączenia z celem unijnej Strategii Bioróżnorodności – czyli do 2030 roku co najmniej 10% ziemi w gospodarstwach ma pozostać nieuprawiana.
  • Brak wiążących zaleceń dotyczących odejścia od stosowania pestycydów i nawozów: WPR nie zawiera żadnych celów strategicznych Farm to Fork, czyli ograniczenia zużycia pestycydów o 50% i osiągnięcie pułapu 25% rolnictwa organicznego. Dobrowolne programy ekologiczne zdołają sfinansować bardzo nieznaczne zmiany.
  • Brak zobowiązania Państw Członkowskich do wyznaczania silnych celów ekologicznych na poziomie krajowych: Komisja będzie dysponować bardzo słabymi instrumentami do oceny spójności Krajowych Planów Strategicznych WPR z europejskim Zielonym Ładem.
  • Późne wprowadzenie uwarunkowania społecznego: Płatności w ramach WPR będą powiązane z przestrzeganiem praw człowieka i pracowniczych pracowników gospodarstw rolnych przez beneficjentów. To jedyny potencjalnie pozytywny skutek negocjacji, gdyż nigdy wcześniej pracownicy rolni nie byli uwzględniani w WPR. Niemniej warunek ten będzie dobrowolny do roku 2023, a dopiero w 2025 roku stanie się obowiązkowy. Pojawiła się nadzieja, że regularne kontrole i rygorystyczne wdrażanie przyczynią się do polepszenia sytuacji pracowników rolnych w Europie.
  • Nieuczciwy podział dotacji: w Europie 80% dopłat otrzymuje 20% gospodarstw, ograniczając wsparcie drobnych rolników ekologicznych, którzy chronią bioróżnorodność, dbają o glebę i pomagają w odradzaniu się środowiska naturalnego. Wprowadzono mało skuteczne środki, potwierdzając status quo w kwestii tego nieuczciwego systemu.
  • Dotacje w ramach WPR na intensywne hodowle będą nadal obowiązywać (około 3 mld EUR rocznie na hodowlę zwierząt): Ekoplany poprawiające dobrostan zwierząt mogłyby zastąpić hodowle przemysłowe.

 

 

 

Więcej informacji:

 

Biuro prasowe Slow Food International
Paola Nano, Alessia Pautasso – [email protected] (+39 329 8321285), [email protected]

 

 

Slow Food to założona w 1989 roku międzynarodowa sieć społeczności lokalnych, które chcą przeciwdziałać zanikowi lokalnych tradycji kulinarnych i popularności kultury fastfoodów. Dziś Slow Food to ruch globalny, zrzeszający ludzi z przeszło 160 krajów, działający na rzecz zapewnienia wszystkim dostępu do dobrej, nieskażonej i uczciwie wytwarzanej żywności.

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter