Vårt jordbruk behöver avgiftas!

08 Nov 2022 | Swedish

 

Nätverket Slow Food mobiliserar sig mot bekämpningsmedel över hela Europa

 

Slow Food Europe – XX 2022

Med tanke på att flera medlemsstater och europeiska grupper försökt försvaga eller skjuta upp EU-kommissionens förslag till ett direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (SUR), så är det avgörande att beslutsfattare lyssnar på vår uppmaning till ett ambitiöst europeiskt mål för att minska användningen av bekämpningsmedel med 80 % inom 2030, och en fullständig utfasning inom 2035, samt att stödja jordbrukare i deras anammande av agroekologiska jordbruksmetoder.

Under oktober månad anslöt sig Slow Food till 2022 års europeiska dagar för ”Good Food Good Farming” (Bra mat, bra jordbruk) som ägnades åt att öka medvetenheten om bekämpningsmedel. Flera lokala Slow Food-grupper anslöt sig till andra europeiska organisationer och organiserade evenemang över hela Europa, från Frankrike och Nederländerna till Kroatien och Grekland, för att främja agrobiodiversitet och öka medvetenheten om behovet av en övergång till ett bekämpningsmedelsfritt jordbruk.

Marta Messa, Slow Foods generalsekreterare, säger: ”Även om det finns många som försöker krossa varje försök till att inleda en övergång från syntetiska bekämpningsmedel, så organiserar och demonstrerar gemenskaper på fältet konkreta sätt att producera livsmedel på ett miljövänligt sätt. Det är dags för våra beslutsfattare på nationell nivå och EU-nivå att lyssna och vidta drastiska åtgärder!”

Här följer ett sammandrag av det viktigaste:

Rumänien

Den 14 oktober anordnade Slow Food Turda en Disco Soup (en aktion i form av en fest under vilken matsvinn förvandlas till läcker soppa). Denna tillägnades ungdomar i Cluj, för att fira Världslivsmedelsdagen. Producenter, konsumenter och lokala beslutsfattare bjöds in till samtal om farorna med bekämpningsmedel och vilka alternativ som finns tillgängliga för jordbrukare.

 

Frankrike

Den 16 oktober organiserades ett möte av en grupp ekologiska vinodlare som deltog i ”DEPHY”-initiativet i Côte Chalonnaise-regionen i Bourgogne », i vilken flera franska Slow Food-producenter är medlemmar. DEPHY-initiativet syftar till att utveckla och testa metoder för att minska användningen av syntetiska tillsatser. Samtal hölls om hur vinodlare kan minska användningen av bekämpningsmedel och utveckla agroekologiska tekniker inom vinproduktion.

Tyskland

Slow Foods ungdomsnätverk i Hamburg organiserade ett besök för allmänheten på det ekologiska jordbruket Gut Wilkenshof. Målet med besöket var att uppmärksamma agroekologiskt, bekämpningsmedelsfritt jordbruk, rättvisa priser för småskaliga jordbrukare samt njutningen i att plantera och äta lokalt och säsongsmässigt.

Nederländerna

Slow Food i Nederländerna kommer att anordna en demonstration den 5 november för att officiellt presentera sina 8 politiska rekommendationer för en hållbar, lokal livsmedelspolitik, inför de provinsval som äger rum i början av 2023. Slow Food i Nederländerna uppmanar alla partier att bli ambitiösare när det gäller temat mat. De uppmanar kommuner att spela en större roll i att försäkra hälsosam, hållbar och lokal mat för alla, så väl som att återföra matens synlighet i städerna.

Kroatien

I Istrien valde nätverket att inrikta sig på utbildning och organiserade workshops om agroekologiska metoder för att undvika bekämpningsmedel, som permakulturlösningar, ekologisk kompostering, lokala sorter, hållbar trädgårdsskötsel o.s.v. Barn bjöds in att upptäcka och plantera inhemska sorter.

Sverige

Slow Food-grupper slog sig samman med gruppen ”Fridays for Future Stockholm” för att den 21 oktober genomföra en protest utanför Sveriges riksdag, där de krävde mindre bekämpningsmedel inom jordbruket och stöd till jordbrukare under deras övergång till agroekologiskt jordbruk. Detta åtföljdes av en picknick med regional, hållbart producerad mat, samt samtal med förbipasseranden för att öka medvetenheten om bekämpningsmedel, pollinatörer och deras behov av ett nytt livsmedelssystem.

Månaden Good Food Good Farming (Bra mat, bra jordbruk) nådde sin höjdpunkt med en protest i Bryssel framför Europaparlamentet den 27 oktober. Där samlades många organisationer för att uppmana EU att bibehålla kraftfulla mål för minskningen av bekämpningsmedel i sitt direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (SUR). Bekämpningsmedel är en stor anledning till förlusten av biologisk mångfald, samt en hälsorisk för människor, särskilt för dem som arbetar och lever runt jordbruk. Detta visas i en färsk rapport som ”Good Food Good Farming”-koalitionen publicerat. Slow Food är en del av koalitionens styrkommitté.

Rapporten ”Pesticide CheckUp” (Bekämpningsmedelskontrollen) är en medborgarvetenskaplig aktion inom vilken 300 personer från hela Europa skickade in hårprover för att få dem testade för 30 olika bekämpningsmedel som för närvarande är godkända inom EU. Enligt resultatet hittades rester av bekämpningsmedel i håret på nästan var tredje testad person (29 %; 87 av de 300 deltagarna). Resultaten antyder dessutom att rester av bekämpningsmedel hittas oftare i jordbrukares och jordbruksanställdas hår (43,5 %), vilket visar att jordbrukare är de som är mest utsatta för bekämpningsmedel och därför mest sårbara för hälsorisker.

Tvärtemot vad företag inom livsmedelsindustrin vill få oss att tro, så finns det alternativ till intensiva, förorenande och bekämpningsmedelshungriga monokulturer, och de fungerar. Just nu utgör jordbrukssystemet ett hot mot EU-medborgarnas hälsa, då de kommer i kontakt med kemikalier även om de inte vill det och framförallt utan att ha valt det. Detta är oacceptabelt och många EU-medborgare vill ändra på detta, vilket framgår tydligt av att 1,05 miljoner EU-medborgare skrev under det europeiska medborgarinitiativet (ECI) “Save Bees and Farmers” (Rädda bin och jordbrukare) som godkändes officiellt av EU-kommissionen tidigare den här månaden.

Den 26 oktober konstaterade kommissionären Kyriakides, ansvarig för hälsa och livsmedelssäkerhet, att situationen orsakad av invasionen av Ukraina och COVID-krisen inte var skäl nog till att skjuta upp övergången till hållbara livsmedelssystem – tvärt om, vi bör skynda på den. Slow Food instämmer fullständigt och uppmanar alla europeiska beslutsfattare att anamma Farm to Fork-strategin och vidta drastiska åtgärder för att begränsa användningen av bekämpningsmedel så mycket som möjligt. Detta bör inledas genom att avskaffa användning i förebyggande syfte, inom jordbruket, men även inom trädgårdsskötsel och skogsbruk.

Integrerade växtskyddsmetoder måste bli obligatoriska för jordbrukare och EU-politiken måste stödja övergången mot agroekologi och uppmuntra jordbrukshanteringssystem som syftar till att återställa symbiosen mellan naturen och jordbruket.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter