Slow Food лансира Опсерваторија за биодиверзитет

13 Oct 2015 | Macedonian

„Од среднорочниот извештај на Европската комисија за биолошката разновидност, ситуација која е сѐ поалармантна“

Деновиве Европската комисија го објави среднорочниот извештај за мониторингот на биолошката разновидност во Европа. Документот, кој содржи 18 страници, заклучува дека во текот на изминатите четири години, и покрај напорите направени во 2011 година од страна Државите Членки, се нема случено подобрување на состојбата на биолошката разновидност на живеалиштата (хабитат) поврзани со земјоделството и досега не е постигнат напредок за остварување на целите поставени за 2020 година.

Поконкретно, 77% од европските живеалишта продолжуваат да бидат во негативна состојба, а 56% од видовите (растителни и животински) се во опасност.

Неодамнешниот извештај на Европската комисија покажува дека не се прави доволно, и го наведува интензивното земјоделство како една од главните причини за нарушување на биолошката разновидност.

Намалувањето на биолошката разновидност што е во тек може да доведе до исчезнување на еден биолошки вид од 10 до крајот на овој век. Според научниците, поминуваме низ шестото масовно истребување во историјата, а човекот со неговите активности е главната причина за тоа.

Пјеро Сардо, претседател на Фондацијата Slow Food за биодиверзитет, потсетува: „Slow Food работи на заштита на агро-прехранбениот биодиверзитет повеќе од 15 години, а со неговите проекти Президиуми  и Арка на вкусот  постигна конкретни резултати во многу земји во светот, како што беше потврдено од страна на една студија спроведена со универзитетите во Торино и Палермо. Но, се работи за капка во морето“, додава тој, „и мораме да кажеме јасно и гласно дека е потребна вистинска , целосна културна револуција: оваа катастрофална состојба може да се промени само со менување на потрошувачките навики од страна на сите нас. Од денес, започнуваме нова фаза, како одговор на една екстремно ургентна ситуација: Slow Food формира Опсерваторија за агробиодиверзитет, преку која ќе се обидеме да информираме на едноставен и пристапен начин, ќе се фокусираме на проблематични ситуации, ќе ги посочуваме можните решенија и ќе ставаме акцент на веќе добиените позитивни резултати, на таков начин што позитивните искуства ќе можат да се применат и да се приспособат на различни локални ситуации. Изборот помеѓу два модела на производство треба да биде јасен: интензивното земјоделско производство на храна е главната причина за губење на биолошката разновидност. Моделот на мултифункционално, поливалентно земјоделство со мал обем може со време да ги одржи квалитетот и репродуктивноста на природните ресурси, да го зачува биодиверзитетот, како и да обезбеди интегритет на екосистемите.“

Веб страницата на Опсерваторијата за биодиверзитет Slow Food може да се види тука.

За подетални информации во канцеларијата за печат на Slow Food интернационал:

Paola Nano, +39 329 8321285 [email protected]

Slow Food вклучува милиони луге кои ја следат филозофијата за „добра,чиста и равилна„храна,мрежа составена од готвачи,производители,млади луге,риболовци и академци од повеке од 150 земји. Помеѓу нив 100,000 партнери здружени во повеке од 1,500 локални групи кои преку финансиско учество ги овозможуваат овие манифестации.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter