De Europese regeringen staan op het punt om te stemmen inzake de vergunning voor drie genetisch gemodificeerde maïsvariëteiten: wij willen een vastberaden “nee”

21 Mar 2017 | Dutch

Op 27 maart 2017 aanstaande zullen de Europese regeringen, in het kader van het Comité van Beroep, zich uitspreken over de vergunning op Europees niveau voor twee nieuwe variëteiten van genetisch gemodificeerde mais, de Pioneer 1507 en de Syngenta Bt11, en over de vernieuwing van de vergunning voor MON 810.

De stemming van afgelopen 27 januari bereikte niet de absolute meerderheid die nodig is voor het nemen van een definitief besluit inzake de drie vergunningen. Bij die gelegenheid hebben enkele Europese landen die de teelt van ggo’s op hun grondgebied verboden hebben – Italië, Litouwen en Nederland – ten gunste gestemd van de vergunning op Europees niveau.

Volgens Slow Food is het hyprocriet om de ggo’s op eigen grondgebied te verbieden en ten gunste te stemmen voor de vergunning op het resterende Europese grondgebied. De vertegenwoordigers van de EU-landen moeten eens en voor altijd erkennen dat de burgers in Europa geen ggo’s wensen en het debat over hun mogelijke toelating stoppen. Ze moeten zich in plaats daarvan concentreren op de werkelijke uitdagingen van het Europese voedselsysteem: de plattelandvlucht, het verdwijnen van vele landbouwbedrijven, het verlies van de voedselbiodiversiteit op de akkers en op onze tafels, de verontreiniging van water, lucht en bodem als gevolg van de industriële landbouw, enzovoort. De ggo’s bieden geen antwoord op geen van deze problemen.

Slow Food dringt erop aan dat de regeringen, ter gelegenheid van de volgende stemming gepland voor 27 maart aanstaande, zich zullen scharen achter een krachtig Nee tegen de ggo’s en op deze wijze de meermaals door de Europese burgers geuitte wens zullen respecteren.

Ter versterking van ons beroep op onze leiders, heeft Slow Food zijn officiële standpunt inzake de genetisch gemodificeerde organismen samengevat in een document en de problemen verbonden met het gebruik van deze gewassen geanalyseerd in termen van miskenning van het recht op voedsel, de risico’s voor het milieu, de zorg voor de gezondheid van mens en dier en de rol van onderzoek.

Voor Slow Food vertegenwoordigen de genetisch gemodificeerde organismen het uiterste punt van een landbouwsysteem dat zich, uit economisch en ook politiek oogpunt, steeds meer concentreert op de macht in handen van enkelen, niet alleen ten behoeve van de ondernemingen maar ook ten koste van de plattelands- en consumentengemeenschappen, van het milieu en de biodiversiteit.

De standpuntnota van Slow Food over de genetisch gemodificeerde mechanismen is hier beschikbaar.

Opmerkingen voor de redacteur

Op basis van de nieuwe verordening 2015/412 inzake de teelt van ggo’s in Europa, zal, na het stemmen voor de eventuele vergunning van het ggo-product op Europees niveau, elk land vrij zijn om te beslissen voor of tegen de teelt van de ggo’s op eigen grondgebied. Indien de lidstaten, gerustgesteld door het feit dat ieder in eigen land zijn eigen regels bepaalt, ter gelegenheid van de volgende stemming de ggo’s op Europees niveau toe mochten staan, zou dit kunnen leiden tot talrijke nieuwe aanvragen voor ggo-vergunningen.

Voor meer informatie:

Internationaal Persbureau Slow Food – [email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food is een internationale organisatie, geworteld in de lokale gemeenschappen, die goed, schoon en eerlijk voedsel voor iedereen bevordert: goed omdat het gezond is en aangenaam vanuit organoleptisch standpunt; schoon vanwege de aandacht voor milieu en dierenwelzijn; eerlijk omdat het de personen die zich inzetten voor de productie, de transformatie en de distributie eerbiedigt. Slow Food is een uitgebreide organisatie, gevormd door meer dan 1500 lokale groepen en 2400 voedselgemeenschappen, met een leidinggevende rol voor de gehele beweging waarbij elk jaar miljoenen personen betrokken zijn. Door middel van projecten zoals de Arca del Gusto, de plaatselijke vertegenwoordigingen, de moestuinen in Afrika en met de mobilisatie van het netwerk Terra Madre, beschermt Slow Food het wereldwijde erfgoed van agrovoeding en bevordert het een milieuvriendelijke landbouw die gezondheid en plaatselijke culturen eerbiedigt.

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter